โปรแกรมห้องสมุด ที่เมืองไทยควรนำมาติดตั้งภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง เมืองไทย 4.0 กับห้องสมุดวิทยาลัย (Thailand 4.0 and Academic Libraries) กับนางสาววรรณนิภา พุ่มไม้สุวรรณ ซึ่งจัดโดย สัมพันธ์บรรณารักษ์วิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องที่ใช้ในการประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับผิดชอบเรื่อง

โปรแกรมห้องสมุด ดิจิทัล : ด้วย ICT และก็นวัตกรรม โดย นายเมฆา ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้พื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พูดถึง การเล่าเรียนที่มีคุณค่า คือ การศึกษาแบบร่วมมือ การแบ่งปันวิชาความรู้ ไม่ยึดถือในความเป็นเจ้าของมากเกินกระทั่งไปขัดช่องทางการเข้าถึงการเล่าเรียนของคนอื่นๆ เป็นแถวคิดของการผลักดันและส่งเสริมการเล่าเรียนตลอดชีพ (Lifelong Learning) โดยมีหัวจิตใจสำคัญอยู่ที่การแบ่งปันแหล่งฯ แหล่งทรัพยากรการเล่าเรียนแบบเปิด สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  1. หลักสูตรและรายละเอียดแบบเปิด (open courseware and content) หลักสูตรการเล่าเรียนฟรี (free educational courses ) Open textbooks เช่น โครงการ Open Source Textbooks Project ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
  2. ซอฟต์แวร์ในกรุ๊ปเปิด (open software tools) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเล่าเรียน
  3. สิ่งของเปิด (open material) ที่ดีไซน์มาเพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนการสอนอีกทั้งต้นแบบปกติแล้วก็แบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. คลังของสิ่งของการเล่าเรียน (Repositories of Learning Object) สำหรับเก็บรวบรวมวัสดุการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น และก็เข้าถึงใช้งาน

ข้อตกลงอนุญาตแบบเปิดรวมทั้งการใช้งาน เนื่องจากว่าทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเป็นแนวคิดที่เป็นการก้าวไปสู่การเข้าถึงรวมทั้งใช้ทรัพยากรการเล่าเรียนได้อย่างเสรี อันครอบคลุมการให้ผู้ใช้สามารถสำเนา (copy) กระจัดกระจาย (distribute) ปรับปรุง (improve) และ เปลี่ยน (change) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้ารวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ อย่างไรก็ดี ทรัพยากรการเรียนแบบเปิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ดังนี้การกำหนดข้อตกลงอนุญาต ทำเป็นโดยการระบุเงื่อนไงร่วมกันได้ใน 6 แบบ ดังนี้

Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจำเป็นต้องระบุที่มา

Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลง โดยจำเป็นต้องระบุที่มาและก็จำต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน

Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยจำต้องกำหนดที่มา แม้กระนั้นห้ามดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข

Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแม้กระนั้น ห้ามใช้สำหรับในการค้า

Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจำต้องกำหนดที่มาแต่ห้ามใช้ในการค้ารวมทั้งจะต้องเผยแพร่งานปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงโดยใช้ข้อตกลงอนุญาตชนิดเดียวกัน

Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องกำหนดที่มาแม้กระนั้นห้ามดัดแปลงแล้วก็ห้ามใช้สำหรับในการค้า

การบรรยายหัวข้อการศึกษาค้นคว้าออนไลน์ : แนวโน้มและก็ข้อควรคำนึง โดย อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึง ห้องสมุดในฐานะแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศต่างๆโดยเฉพาะการช่วยส่งเสริมการทำวิจัย โดยเหตุนั้นห้องสมุดกับการค้นคว้าวิจัยจึงมีความหมายมากในขณะนี้ โปรแกรมห้องสมุด หอสมุดจะต้องมองว่าทรัพยากรที่ให้บริการและการให้บริการในตอนนี้สนองตอบนักค้นคว้าได้ใช่หรือไม่ การให้บริการต่างๆควรจะมีการผลักดันและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้วิจัย ถึงความอยากได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ใช้นิยมในแบบใด และก็มีบริการใดควรจะบริการผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักวิจัยที่มีความจำเป็นมาก ถ้าเกิดบรรณารักษ์ทราบก็จัดซื้อหาสิ่งที่จำเป็นทั้งที่เป็นในรูปของรูปเล่ม และออนไลน์

โปรแกรมห้องสมุด บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดสำหรับเพื่อการช่วยเหลือการจัดการสารสนเทศด้านการวิจัย Research Data Management หรือ RDM หอสมุดมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งล้วนแล้วแต่บากบั่นปรับแต่ง การให้บริการและก็สร้างคุณประโยชน์ในการให้บริการของห้องสมุดด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสารสนเทศ การศึกษาเรียนรู้ของนักค้นคว้า

Shares 0